All events

15:00 o'clock
14:30 o'clock
13:30 o'clock
18:30 o'clock
18:00 o'clock
13:30 o'clock
18:00 o'clock
12:30 o'clock
Guided tour

Midday tour

12:30 o'clock
Guided tour

Midday tour

12:30 o'clock
Guided tour

Midday tour

12:30 o'clock
Guided tour

Midday tour

12:30 o'clock
Guided tour

Midday tour

12:30 o'clock
Guided tour

Midday tour

14:00 o'clock
Theatre tours

Jungle tour

14:00 o'clock
Theatre tours

Jungle tour

14:00 o'clock
Guided tour

Sunday tour

14:00 o'clock
Guided tour

Sunday tour

14:00 o'clock
Guided tour

Sunday tour

14:00 o'clock
Guided tour

Sunday tour

14:00 o'clock
Guided tour

Sunday tour